Algemeen Bestuur
Een transparant bestuur

PW 2010 vindt, dat gestreefd moet worden naar een college dat op een zo breed mogelijke steun van de raad kan rekenen. In een gemeente met een omvang als Medemblik kunnen zowel fulltime- als parttimewethouders worden aangesteld. De wijze waarop de gemeentelijke besluitvorming tot stand komt moet integer, open en controleerbaar zijn. Dit betekent in de visie van PW 2010 onder meer het volgende:


 • de gemeente communiceert open en eerlijk met de burgers; het bestuur is bereikbaar en toegankelijk, houdt zich aan afspraken en is duidelijk over inspraakmogelijkheden
 • naast hun vakinhoudelijke taken nemen de collegeleden ieder enkele kernen onder hun hoede; zij zijn aldaar het bestuurlijke aanspreekpunt en organiseren wijkspreekuren
 • vanzelfsprekend houden bestuurders die een belang hebben (hoe klein ook) bij een aan de Raad of het College voorgelegd onderwerp zich aan  de wettelijke integriteitsbepalingen; dit betekent dat zij zich onttrekken aan de openbare discussie en besluitvorming en dat zij zich onthouden van beïnvloeding van collega-bestuurders in de meningsvormende fase
 • burgers moeten vroegtijdig bij nieuw beleid worden betrokken; daarmee wordt bewerkstelligd dat er geen politieke besluiten worden genomen zonder dat de belangen die meespelen voldoende bekend en afgewogen zijn; de stadsraad en de dorpsraden kunnen hierin een belangrijke rol vervullen, mits deze in voldoende mate een afspiegeling zijn van de gemeenschap die ze vertegenwoordigen
 • het besprokene tijdens informatie- en inspraakbijeenkomsten wordt schriftelijk vastgelegd; tevens worden burgers goed geïnformeerd over het vervolgtraject van dergelijke bijeenkomsten, zodat helder is wat met de inbreng van de burger wordt gedaan
 • de actieve participatie van de burgers moet worden vergroot door het burgerinitiatief en raadgevende referenda, mits de voorwaarden goed omschreven zijn. De reeds gestarte burgerinitiatieven worden ondersteund, waarbij het initiatief bij de indieners blijft en het proces na afloop wordt geëvalueerd
 • openbaar vergaderen is regel; uitzondering hierop alleen bij privacygevoelige onderwerpen en financiële transacties van de gemeente; de voorzitter van een commissie zal steeds vooraf en in de openbaarheid moeten aangeven waarom over een onderwerp in beslotenheid vergaderd moet worden
 • raads- en commissievergaderingen zijn via een lokaal televisiekanaal en/of internet rechtstreeks te volgen en komen via een "uitzending-gemist"-functie via internet beschikbaar
 • ingekomen stukken worden snel en adequaat afgehandeld; stukken die aan de raad zijn gericht, worden zo snel mogelijk aan de raad ter hand gesteld
 • er moet worden onderzocht in hoeverre andere vergaderstructuren kunnen leiden tot meer betrokkenheid van de burger en transparantere besluitvormingstrajecten
 • het spreekrecht voor het publiek in commissievergaderingen zal zodanig geregeld moeten worden dat het publiek in discussie kan gaan met de commissieleden
 • teneinde de papierwinkel in te dammen moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van moderne communicatiemiddelen, zoals e-mail (elektronische nieuwsbrieven) en internet
 • formulieren/ enquêtes dienen in een voor iedereen begrijpelijke taal te worden gesteld. Terugkoppeling is gewenst. 

Gemeentelijke dienstverlening

Het functioneren van de gemeentelijke organisatie moet worden bepaald door een klantvriendelijke en publieksgerichte instelling. PW 2010 vindt, dat hierover binnen de organisatie kwaliteitsnormen moeten worden gehanteerd, die voor de buitenwereld ook zichtbaar worden gemaakt. Dat geeft houvast en duidelijkheid zowel binnen de organisatie als daarbuiten. De nieuw in te voeren manier van werken dient ervoor te zorgen dat er meer samenhang in het gemeentelijk beleid komt.

Voor veel mensen is het lastig overdag het gemeentehuis te bezoeken, zeker nu dit voor de meesten ook niet meer naast de deur ligt. Inwoners die geen gebruik kunnen maken van de huidige openingstijden kunnen een afspraak maken op een voor hen geschikt tijdstip.

De mogelijkheden van het digitaal loket op de gemeentelijke website (bestellen van producten via DigiD) moeten worden verruimd. Bepaalde handelingen, bv. verhuizingen, zouden geheel elektronisch afgewerkt moeten kunnen worden. De veiligheid in verband met privacy gevoelige informatie van gebruikers van de website dient optimaal gewaarborgd te zijn.

Voor de groep burgers, die met deze vorm van dienstverlening niet wordt bereikt, blijft het gemeentehuis de aangewezen plek om zaken te regelen. De één-loket-gedachte zal daarom niet alleen digitaal maar ook fysiek moeten worden uitgewerkt. Daarbij hoort een goede openbaarvervoersverbinding met het gemeentehuis. Mocht de provincie niet willen/kunnen zorgen voor een openbaarvervoersverbinding dan zal de gemeente zelf initiatieven moeten nemen die de bereikbaarheid van het gemeentehuis garanderen.


Communicatie en voorlichting

Een goede communicatie en een actief voorlichtingsbeleid zijn van groot belang. Bij gemeentelijke beleidsvoornemens en activiteiten worden doelgroepen, belanghebbenden en betrokkenen bij voorkeur rechtstreeks geïnformeerd.

Voortdurende aandacht dient te worden besteed aan vormgeving en inhoud van de gemeentelijke pagina's in De Medemblikker en van de gemeentelijke website. Wel dient de gemeentelijke website gebruiksvriendelijker te worden ingericht, zodat de website voor iedereen toegankelijk is.

Voorlichting moet meer zijn dan eenrichtingsverkeer; het moet aanzetten tot een dialoog met de bevolking. Dat kan door het uitvoeren van gemeentelijke enquêtes en door de burger niet alleen te betrekken bij de eigen woonomgeving, maar ook bij uiterlijk en inrichting van centrale plaatsen in de kernen. De mogelijkheden om via de gemeentelijke website de mening van de bevolking te peilen, moeten zoveel mogelijk worden benut; op deze wijze kan tot een meer interactieve beleidsontwikkeling worden gekomen.