Economische Zaken
De agrarische sector

PW 2010 onderkent dat de bedrijven in de agrarische sector een belangrijke plaats in onze gemeente innemen. Zij dragen mede zorg voor het bewerken en het beheren van het buitengebied. De gemeente bevordert waar het in haar vermogen ligt het behoud van deze bedrijven. Noodzakelijke veranderingen en aanpassingen wegens de sterk veranderde positie van de agrarische bedrijfstak worden positief en vanuit een milieuverantwoord perspectief beoordeeld.

PW 2010 wil het open landschap met zijn vergezichten beschermen. Ook lichtvervuiling moet zoveel mogelijk worden beperkt. PW 2010 pleit er dan ook voor dat kassen groter dan 2 ha uitsluitend in de daartoe aangewezen glastuinbouwgebieden worden gebouwd (Grootslag, Agriport).Voor bedrijven met grote schuren moeten bij bedrijfsvergroting groensingels worden opgenomen in het bestemmingsplan. In goed overleg moet een acceptabele oplossing worden gevonden.

Bedrijven in de lintbebouwing met een uitsluitend agrarische bestemming, waarvan de bedrijfsvoering wordt beëindigd en voortzetting na eigendomsoverdracht niet realistisch is, moeten een andere bestemming kunnen krijgen; agrarische bedrijfswoningen moeten in een dergelijk geval voor burgerbewoning kunnen worden bestemd.

Bedrijvigheid is werkgelegenheid

In haar verantwoordelijkheid  voor uitbreiding van en variatie in de werkgelegenheid moet de gemeente een actief beleid voeren, waardoor bedrijvigheid zich kan ontwikkelen. Wij zijn voorstander van een regulier overleg tussen het bedrijfsleven en de gemeentelijke organisatie en de politiek.

Startende en innoverende bedrijven moeten de ruimte krijgen. PW 2010 staat positief tegenover vestiging van kleinschalige bedrijfjes in de wijken, waaronder detailhandel, als het wooncomfort daardoor niet wordt aangetast. Indien uitbreiding gewenst wordt, dient verwezen te worden naar winkelcentra en/of  bedrijventerreinen.