Financiën en algemene dekkingsmiddelen

PW 2010 is van mening dat in een tijd van een oplevende economie behoedzaam met uitgaven dient te worden omgegaan.

Specifieke aandacht blijft noodzakelijk voor:

  • het sociaal beleid inzake onze financieel zwakkere inwoners
  • de zorginfrastructuur
  • de basisvoorzieningen in de kernen (scholen, dorpshuizen, sociaal-culturele centra)
  • het vrijwilligerswerk, de verenigingen en de stads-/dorpsraden
  • de instandhouding van milieu, natuur en landschap

Wat PW 2010 betreft, is belastingverhoging het allerlaatste middel om de gemeentebegroting sluitend te krijgen. Het verhogen van belastingen met meer dan de inflatiecorrectie wijzen wij dan ook vooralsnog af.

Wat betreft de gemeentelijke heffingen, die dienen kostendekkend te  zijn.