Onderwijs, cultuur en recreatie
Basisonderwijs

PW 2010 vindt dat scholen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid in de kernen. Het onderwijs is een basisvoorziening bij uitstek. PW 2010 is voorstander van brede scholen, waarin optimaal de mogelijkheden worden benut om verschillende voorzieningen onder één dak te brengen. In elke kern waar nu een basisschool is, willen we dat in de komende jaren zeker zo houden. Ook als een school iets kleiner is dan het wettelijk minimum moet deze niet direct worden opgeheven. Indien het samenwerken van openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs dan een oplossing biedt is PW 2010 daar een voorstander van. Uiteraard mag dit nooit ten koste gaan van de kwaliteit van het onderwijs.

In ons waterrijke gebied zou het schoolzwemmen een vast onderdeel van het lesprogramma op de basisscholen behoren te zijn.

Qua huisvesting moet voor de basisscholen in de verschillende kernen zoveel mogelijk worden gestreefd naar gelijkwaardigheid. Behalve voor de huisvesting is de gemeente verantwoordelijk voor de handhaving van de leerplicht, de veiligheid en het leerlingenvervoer. PW 2010 is van mening dat de gemeente zich niet dient te beperken tot deze wettelijke taken. Willen wij onze jongeren behouden, dan behoren wij ons tevens als taak te stellen om, samen met gesprekspartners als provincie, schoolbesturen en werkgevers, te bevorderen dat in de regio opleiding en werkgelegenheid beter op elkaar worden afgestemd. Zo wordt voorkomen, dat goed opgeleide mensen ons gebied verlaten om hun heil noodgedwongen in andere regio's te zoeken.
De aanwezigheid van een school voor voortgezet onderwijs in onze gemeente vinden wij een groot goed. Mogelijkheden voor de school om haar onderwijsaanbod te verruimen worden door PW 2010 positief beoordeeld, mits dat een aanvulling voor de regio is.

Dorpshuizen en sociaal-culturele centra

Wij vinden, dat in het kader van de budgetfinanciering, de ingediende beleidsprogramma’s iedere vier jaar moeten worden getoetst aan realiseerbaarheid en aan de mate waarin aangeboden activiteiten aansluiten bij de wensen en behoeften van de diverse groepen uit de bevolking. Verder willen wij, dat met de dorpshuizen en de sociaal-culturele centra prestatiecriteria worden afgesproken. Meetinstrumenten moeten worden ontwikkeld om te controleren in hoeverre gestelde doelen zijn bereikt.


Kunst en cultuur

Culturele manifestaties zoals “De Karavaan” hebben in het verleden aangetoond in een behoefte te voorzien. Ze zijn laagdrempelig en bieden kwaliteit. PW2010 vindt dat dergelijke laagdrempelige culturele manifestaties vaker de gemeente mogen aandoen of in de gemeente georganiseerd mogen worden.

In het kader van “kunst op straat” willen wij ook weer meer aandacht voor de beeldende kunst in de openbare ruimte. Bestaande kunstwerken worden goed onderhouden en zo goed mogelijk beveiligd tegen vandalisme en diefstal. Bij nieuwe projecten, centrumplannen, speel- en ontmoetingsplekken wordt nadrukkelijk bekeken hoe kunst een extra dimensie kan geven aan het initiatief. Wij willen dat hier jaarlijks een bedrag voor wordt gereserveerd.

Het lokaal ingezette cultuurbeleid dient versterkt te worden en verder te worden uitgebreid.

Projecten op het gebied van cultuureducatie op de basisscholen moeten gehandhaafd blijven. Scholen die hiervan nog geen gebruik maken moet de gelegenheid worden geboden aan te haken. Van belang is dat alle kinderen gedurende hun schoolloopbaan met verschillende disciplines in aanraking komen, met name het muziekonderwijs dient een extra impuls te krijgen. Hiervoor kan een beroep worden gedaan op de docenten van de muziekscholen.

In de 17 kernen van de gemeente Medemblik dient het stads- en dorpseigene bewaard te blijven. Dit draagt bij aan het thuisgevoel van de inwoners en de toeristische aantrekkelijkheid van onze gemeente. Panden en straatbeelden die hieraan bijdragen en wellicht net niet de status van rijks- of provinciaal monument behalen worden gemeentebreed in kaart gebracht, met het doel ze te behouden.

Toerisme en recreatie

De betekenis van toerisme en recreatie voor de economie en de werkgelegenheid in onze regio is in de afgelopen jaren toegenomen. De gemeente Medemblik draagt daaraan haar steentje volop bij met haar havens, musea, hotels, bungalowparken en campings. Het is een taak van het gemeentebestuur het veelzijdige toeristische product van de gemeente te promoten.
PW 2010 staat positief tegenover een verdere ontwikkeling van de toeristische en recreatieve sector mits deze ontwikkeling qua schaal en uitstraling past binnen onze natuurlijke leef- en woonomgeving.

Het is noodzakelijk onze natuur- en landschappelijke waarden te respecteren en voor een goede inpassing in het landschap te zorgen. Nieuwe fiets-, vaar- en schaatsroutes passen daar prima in.

In ons buitengebied is ruimte voor kleinschalige toeristische bedrijvigheid zoals Bed and Breakfast, kamperen bij de boer, verkoop van streekeigen producten enz. Wij staan eveneens positief tegenover plannen om bestaande voorzieningen aantrekkelijker te maken, mits variatie in aanbod en het bedienen van verschillende doelgroepen, ook die met een wat bescheidener budget, uitgangspunt is. Ook initiatieven van derden die aan deze voorwaarden voldoen kunnen op de steun van PW 2010 rekenen.
De museumstoomtram Hoorn-Medemblik en de aansluitende bootverbinding met Enkhuizen zijn unieke toeristische attracties die dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers kunnen functioneren en alleen al om die reden waar mogelijk onze steun verdienen.
Recreatiewoningen zijn gebouwd om recreatief te worden gebruikt. Door deze permanent te bewonen worden ze aan het aanbod van toeristische verblijfsvoorzieningen onttrokken, waardoor dit aanbod verschraalt en eventueel ruimte voor vervangende voorzieningen moet worden gezocht. PW 2010 wijst om die reden het permanent bewonen van recreatiewoningen dan ook af.

Medemblik: een sportieve gemeente

De sportvoorzieningen in onze gemeente zijn van een hoog niveau, hebben hun waarde bewezen en dienen in stand te worden gehouden.

Nadruk van het sportbeleid dient te liggen bij ondersteuning van de actieve sportbeoefening en bewegingsrecreatie van onze inwoners, zowel in georganiseerd als ongeorganiseerd verband. Voor financiële steun bij topsport zien wij een taak weggelegd voor sponsors uit het bedrijfsleven.

Sportbeoefening moet financieel bereikbaar zijn voor iedereen. Zwakkeren in de samenleving zoals ouderen en gehandicapten moeten een eigen plaats krijgen in het gemeentelijke sportbeleid. Wij willen dat voor jongeren en ouderen in de kernen sportontmoetingsplekken, voorzien van robuuste vandalismebestendige fitnessapparatuur, worden gerealiseerd. Hiermee doen we wat aan de bestrijding van bewegingsarmoede.

Vrijwilligers vervullen een belangrijke rol in het reilen en zeilen van de verenigingen. PW 2010 vindt, dat waar mogelijk, de gemeente hier de helpende hand moet bieden, b.v. door het financieel ondersteunen van (erkende) opleidingen.

De gemeente dient zich er voor in te zetten de positie van Medemblik als vooraanstaand internationaal zeilcentrum te behouden.