Openbare Orde en Veiligheid


Veiligheid voor alles

PW 2010 vindt, dat crimineel en/of hinderlijk gedrag niet kan worden getolereerd. Een efficiënte inzet van de politie, zowel preventief als repressief, blijft een eerste vereiste. De politie, in de persoon van de wijkagent moet zichtbaar en aanspreekbaar zijn voor de bevolking. Een regelmatig verslag in de lokale bladen is verhelderend. De nieuwste ontwikkeling om in de regio minder politie in te zetten baart PW 2010 zorgen.

Onze eigen lokale prioriteiten dienen goed herkenbaar te blijven in het beleid van de  nationale politie. Daarom moet de gemeente in een vroegtijdig stadium betrokken worden bij de prioriteitsstelling van de politie, zodat daar nog invloed op uitgeoefend kan worden.

Hoewel de meeste inwoners van onze gemeente zich redelijk veilig voelen, wil dit nog niet zeggen dat er geen problemen zijn. Voor PW 2010 verdienen de volgende zaken bijzondere aandacht:

  • periodiek overleg tussen de gemeenteraad en de politie
  • handhaving van de verkeersregelgeving en frequent toezicht op het verkeersgedrag met name in de bebouwde kom
  • beleid rond woning- en bedrijfsinbraken
  • aanpak van overlast, vervuiling en asociaal gedrag
  • slachtofferzorg
  • bestrijding van milieumisdrijven
  • voorkomen van baldadigheid, vernielzucht en ''zinloos'' geweld
  • inzetten jongerenwerker werkt preventief
  • ontmoedigen van drugsgebruik

Mogelijkheden tot bestuurlijke handhaving en het opleggen van bestuurlijke boetes moeten worden benut.