Volksgezondheid en Milieu
Voorkomen is beter dan genezen

PW 2010 onderkent dat de gemeente de taak heeft de gezondheid van haar burgers te bewaken, beschermen en bevorderen. Voorkomen is beter dan genezen, daarom is een goede preventie het startpunt van het lokale gezondheidsbeleid. Zaak is, dit thema een belangrijke plaats op de agenda te geven, de burgers te informeren en te faciliteren en zeer alert te blijven op zaken die de gezondheid van onze inwoners mede bepalen. Voorlichting over een gezonde levenswijze, over de gevaren van drugs, roken en alcohol past hierin, maar ook een actief op jongeren gericht alcoholmatigingsbeleid, in samenwerking met de horecaondernemers. De overheid doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van ouderen en mensen met een handicap. Keuzevrijheid en toegankelijkheid, ook in financiële zin, vindt PW 2010 een voorwaarde voor hen om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Naast consultatiebureaus voor baby’s en peuters, willen wij ook een dergelijke voorziening voor ouderen. Het blijkt namelijk dat huisartsen veel ouderen op het spreekuur krijgen met problemen, die aan welzijn zijn gerelateerd.

Een duurzaam gezond leefmilieu

Er dient te worden gestreefd naar een duurzaam gezond leefmilieu voor mens, dier en plant. De gemeente heeft hierin een belangrijke voorbeeldfunctie. Dierenmishandeling moet streng worden aangepakt. Projecten met als doel jongeren voor te lichten over de milieuproblematiek moeten worden ondersteund. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van wegen en plantsoenen mag alleen in uiterste noodzaak plaatsvinden. De overheid heeft een voorbeeldfunctie; Roundup dient vermeden te worden.

In de bouwverordening dient het gebruik van voor het milieu duurzame bouwmaterialen te worden geregeld. Het gebruik van alternatieve energievormen dient te worden gestimuleerd. De gemeente dient hierbij het goede voorbeeld te geven door gebruik te maken van ''groene'' energie. Circulair bouwen en slopen biedt extra kansen om grondstoffen/ materialen opnieuw te gebruiken.
Openbaar groen verfraait het straatbeeld

PW 2010 vindt dat onze gemeente er goed uitziet voor wat betreft de aanwezige beplanting, maar het onderhoud van het openbaar groen dient te worden verbeterd.

Verdere bezuiniging is op dat gebied niet wenselijk als het gaat om kwaliteit en kwantiteit. Speciale aandacht dient gegeven te worden aan het behoud van beeldbepalende bomen. Bij kap wegens ouderdom dienen nieuwe bomen geplant te worden.
Activiteiten van buurten om het aanzien van tuinen te verbeteren verdienen steun.

De verwerking van ons afval

Het gescheiden inzamelen en verwerken van afval, gekoppeld aan mogelijk hergebruik, zal binnen de technische en financiële mogelijkheden verder gestimuleerd moeten worden. Een regelmatige rendementstoetsing is van belang. Ook moet de informatie naar de burger worden geïntensiveerd. Bezien moet worden hoe burgers zouden kunnen worden "beloond" voor het consequent voldoen aan de scheidingsverplichting die zij hebben voor hun afval. Indien het afvalverwerkingsbedrijf minder belasting aan het Rijk moet betalen, dan eerder was voorzien en doorgerekend naar de gemeenten, dient dit te worden verrekend in de afvalstoffenheffing. Het ophalen van grof afval dient gratis te zijn. Mensen die het grove afval zelf wegbrengen en sorteren, zouden daarvoor beloond moeten worden. Goed gedrag dient te worden beloond,  dat geldt ook voor het consequent scheiden van afval.